تاریخ خبر: ١٣٩٨/١١/٠٥
امام جمعه کوهدشت:

دشمنان از فکر مقاومت می ترسند،ملت، امام و رهبری امروز راهی را باز کرده اند که ریشه آمریکا را در عالم می سوزاند.

شهادت سردار سلیمانی نتیجه اش محو اسرائیل از صفحه روزگار خواهد بودی نتیجه اش محو اسرائیل از صفحه روزگار خواهد بود متن کامل